Monday, 30 April 2012

LATIH TUBI SPM 2012 (1)


LATIH TUBI MENJELANG SPM 2012


Soalan 2: Pemahaman

Soalan 2 (d) : Petikan Puisi Tradisional

PANTUN EMPAT KERAT (BUDI)

Terang bulan terang dipaya,
Anak kambing memakan rumput;
Jika tak kenang kepada saya,
Nama yang baik tidak disebut.

Anak merak mati tersangkut,
Mati dipanah Seri Rama;
Resam di dunia juga disebut,
Orang yang mati meninggalkan nama.

Anak itik terenang-renang,
Air pasang tenang-tenangan;
Budi sedikit bila kan hilang,
Itu menjadi kenang-kenangan.

Anak ikan berlima-lima,
mati ditimpa punggur berdaun;
Kasih tuan saya terima,
Sebagai hutang seribu tahun.

(dipetik daripada Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)


 (i) Nyatakan maksud rangkap kedua dalam pantun di atas?                                        [2 markah]

Maksud rangkap kedua dalam pantun di atas ialah .....................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


 (ii) Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat kini sukar menabur budi dengan ikhlas? Berikan 3 sebab.                                                                                                                              [3 markah]
                                                                                                                                                                      

Pada pendapat saya, masyarakat kini sukar menabur budi dengan ikhlas adalah kerana

............................................................................................................................................................................

serta ...................................................................................................................................................................

Sebab lain ialah, ...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................(iii) Nyatakan persoalan berdasarkan pantun di atas.                                                                       [4 markah]

Persoalan berdasarkan pantun di atas ialah .............. ..................................................................................

................................................................................................................................................................... serta

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Persoalan lain ialah ..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Akhir sekali ....................................................... ................................................................................................

...........................................................................................................................................................................Soalan 2 (c): Petikan Klasik

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Setelah beberapa lama berlabuh barulah orang-orang yang mabuk tadi tersedar. Sesetengahnya terpingga-pingga sambil bertanya-tanya di manakah mereka berada sekarang, tetapi jurumudi pula apabila tersedar segeralah dia mencabut kerisnya lalu menikam seekor ayam. Dengan kerisnya yang berlumuran darah itu pergilah dia mendapatkan Tuanku Nakhoda Tua.
”Ampun Tuanku, patiklah yang memeliharakan geliung ini daripada amuk Tuan Puteri Dayang Nuramah kelmarin.”
Tuanku Nakhoda Tua yang baru pulih dari mabuknya terpisat-pisat membelek-belek keris jurumudi yang penuh berdarah itu. Fikirnya, sungguh juga kata jurumudi ini, kerana waktu amuk itu berlaku beta jatuh pengsan.
Tiga hari tiga malam lamanya geliung itu berlabuh di Pulau Tapai. Anak-anak geliung bersuka ria dengan pelbagai jamuan. Kemudian Tuanku Nakhoda Tua berkata, ”Jikalau selamat geliung ini sampai ke Tanah Jawa, akan kukahwinkan puteriku Dayang Seri Jawa dengan sesiapa yang dapat menyelamatkannya.”


 (Dipetik daripada ”Pelayaran Yang Penuh Peristiwa” dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i)       Apakah maksud rangkai kata patiklah yang memeliharakan geliung ini berdasarkan petikan di atas?                                                                                                                              [2 markah]

Maksud rangkai kata tersebut ialah ...............................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii) Apakah yang dilakukan oleh jurumudi setelah tersedar daripada pengsan?         [3 markah]

Apabila tersedar daripada pengsan .. .............................................................................................................

 ................................................................................. serta ................................................................................

............................................................................................................................................................................

Selain itu, ..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................


(iii) Pada pendapat anda, selain mengahwinkan puterinya, apakah perkara lain yang boleh dilakukan oleh Tuanku Nakhoda Tua untuk menghargai jasa orang yang membantu geliung mereka sampai ke Tanah Jawa?                                                                            [3 markah]

Pada pendapat saya, selain mengahwinkan puterinya, perkara lain yang boleh dilakukan

oleh Tuanku Nakhoda Tua untuk menghargai jasa orang yang membantu geliung mereka

sampai ke Tanah Jawa ialah ...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................... serta

.................................................................................................................................................... Tindakan lain

ialah....................................................................................................................................................................


Soalan 3 : Pengetahuan Dan Kemahiran Bahasa

(a)     Tulis satu ayat bagi pasangan kata di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i)                   menghadiahi                -               menghadiahkan
(ii)                 memagari                     -               memagarkan
(iii)                menduduki                   -               mendudukkan

(i)       ..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(ii) ................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(iii) ...............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(iv) ...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(v) ................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(vi) ...............................................................................................................................................................
(b)     Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk cakap ajuk. Anda dikehendaki mengekalkan susunan ini dalam petikan ini.                                                                                                   [6 markah]

Syafiqah memberitahu Zainab bahawa dia bercadang untuk mengikuti usahawan muda yang dianjurkan oleh kerajaan. Zainab menyokong rancangan Syafiqah itu. Seterusnya, Zainab menyatakan bahawa Syafiqah akan dapat menimba pengetahuan melalui kursus itu. Syafiqah melahirkan hasratnya untuk menjadi usahawan yang terkenal pada suatu hari nanti. Zainab menyatakan keyakinannya bahawa Syafiqah mampu untuk mencapai cita-citanya dan mendoakan kejayaannya. Syafiqah mengucapkan terima kasih kepada Mariam.                                                                                                                     
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(c)     Dalam petikan di bawah terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Khairul selalu menasihatkan kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya, dia tidak dapat menanggongnya.

(ii) Kebanyakan pelancung lebih gemar berkunjung ke pulau-pulau yang cantik di pesisiran pantai Malaysia.

(iii) Kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai progrem kemasyarakatan supaya hubungan antara kaum dapat dipereratkan.
       [6 markah]

(i)...............................................................                     ...........................................................

(ii).............................................................                      ............................................................

(iii)............................................................                      ............................................................


(d)     Dalam petikan di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan bahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Orang awam tidak dibenarkan masuk ke pusat pembinaan projek itu di atas sebab-sebab keselamatan.

(ii) Kejadian gempa bumi yang meranapkan baki sejarah di kota itu telah menggegarkan masyarakat dunia.
(iii) Semua peserta-peserta telah menghadiri kursus peningkatan prestasi di pusat peranginan itu yang dikendalikan oleh pemodato yang tersohor.                                                    
       [6 markah]

(i)   .................................................................                        .................................................................

(ii)  .................................................................                        .................................................................

(iii) .................................................................                    .................................................................


(e) Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan tiga situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan ini.

Perpaduan rakyat menjadi tonggak kegemilangan negara Malaysia. Mereka saling membantu antara satu sama lain. Mereka amat sedar bahawa pada masa ini sikap negatif akan menyukarkan kerajaan untuk menyatupadukan rakyat. Sekiranya hal ini wujud, maka tiada sesiapa pun yang untung. Sebaliknya, mereka akan kehilangan segala-galanya.
       [6 markah]

(i)   ......................................................................................................................................................

(ii)  ......................................................................................................................................................

(iii) ......................................................................................................................................................

    
Soalan 4 : Novel

(a) Konflik merupakan perkara yang menarik dalam sesebuah cerita. Berdasarkan novel yang anda baca, jelaskan bagaimana watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi.
                                                                                                                                                                      [7 markah]

Novel yang saya kaji ialah .................................................. karya ..................................................................

Watak utama dalam novel yang saya kaji ialah .............................................................................................

Konflik merupakan perkara yang menarik dalam sesebuah cerita. Watak utama dalam novel

yang saya kaji ini menghadapi pelbagai konflik tetapi berjaya diselesaikan. Antara konflik

yang dihadapi oleh ......................... ialah ........................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................. menyelesaikan konflik tersebut dengan cara ..................................................................

............................................................................................................................................................................

Konflik lain yang dihadapi oleh .............................. ialah ...............................................................................

............................................................................................................................................................................

Konflik ini dapat diatasi dengan cara …………………………………………………………………….................…………..

............................................................................................................................................................................

(b) Huraikan tiga nilai simpati yang terdapat dalam novel yang anda kaji.                   [8 markah]

Novel yang saya kaji ialah ...................................................... karya ..............................................................

Nilai simpati yang terdapat dalam novel tersebut ialah simpati  terhadap .................................................

............................................................................................................................................................................

Contohnya ialah ...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Selain itu, nilai simpati terhadap ....................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Buktinya ialah ..................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Seterusnya, nilai simpati terhadap ...............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Contohnya ialah ..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................


No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...