Monday, 30 April 2012

LATIH TUBI SPM 2012 (2)


LATIH TUBI MENJELANG SPM 2012


Soalan 2: Pemahaman

Soalan 2 (b) : Petikan Cerpen

Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Sungai Ceper semakin hari semakin tohor sehingga air sampai paras buku lali. Ikan-ikan terperangkap dan banyak yang mati kerana tidak boleh main air lagi. Sungai menjadi busuk kerana najis tidak boleh mengalir. Hendak mandi menyelam kepala dalam-dalam pun tidak boleh lagi kerana air Ceper betul-betul tohor.

Ibu mengamuk juga. Dia maki-maki Ceper yang boleh jadi bagitu sehingga menyusahkan semua. Baruh habis kering. Padipun kecut di dalam sawah. Yang sudah menguning boleh jadi tahan-tahan sampai benar-benar tunduk. Tetapi banyak yang belum masuk isi habis kering dan mati menjadi jerami begitu saja. Yang kuning pun nampak saja besar biji-biji padinya, tetapi banyak yang hampa kerana kemarau panjang sangat dan air Sungai Ceper tidak boleh menolong langsung.

Dalam hati ibu memang Ceper itu bedebahlah. Ibu tidak turun ke Ceper lagi kerana airnya sedikit. Ibu berbaik dengan telaga. Meskipun telaga di penjuru tanah kami itu amat dalam, ibu tarik juga tali timba membawa naik air ke atas.

(Dipetik daripada cerpen Ibu dan Ceper oleh Shahnon Ahmad dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i) Apakah masalah yang dihadapi oleh ibu apabila Sungai Ceper menjadi kering?                      [2 markah]                                                                                                                                                                  

Masalah yang dihadapi oleh ibu apabila Sungai Ceper menjadi kering ialah .............................................

..................................................................................... serta .............................................................................

................................................ Selain itu, .........................................................................................................

(ii) Pada pendapat anda, apakah usaha yang boleh dilakukan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh ibu?                                                                                                                                       [3 markah]
                                                                                                                                                                      

Pada pendapat saya, usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meringankan beban yang ditanggung

oleh ibu ialah ....................................................................................................................................................

serta ..................................................................................................................................................................

Selain itu, usaha lain ialah .............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(iii) Huraikan satu pengajaran daripada petikan di atas dan satu pengajaran lain daripada keseluruhan cerpen.                                                                                                                                [4 markah]

Satu pengajaran daripada petikan di atas ialah ............................................................................................

............................................................................................................................................................................

Buktinya, ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Pengajaran daripada keseluruhan drama pula ialah ....................................................................................

............................................................................................................................................................................

Buktinya,.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................


Soalan 2 (d): Petikan Sajak

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

HARGA REMAJA

Berapakah sebenarnya harga remaja
yang bersih
dari gelodak kecewa
bagai kehijauan daun
bagai kesegaran pohon
di pinggir perjalanan ini?

Dengan apakah akan kaupenuhi
piala remajamu
adakah cuka kesangsian
dari cinta murah
atau madu ajaran
dari ilmu susah?

Remaja amat mahal
                                             sesungguhnya
tiada terbeli oleh perjanjian
harga remaja adalah
                                             pendirian
keberanian dan ilmu

Penuhilah remajamu
dengan ketentuan tuju.


(Dipetik daripada sajak ”Harga Remaja”  dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i)       Apakah maksud rangkai kata penuhilah remajamu dengan ketentuan tuju  berdasarkan petikan di atas?                                                                                                                                          [2 markah]

Maksud rangkai kata tersebut ialah ...............................................................................................................

............................................................................................................................................................................


(ii) Pada pendapat anda, apakah persediaan yang diperlukan untuk menjadi remaja yang berwawasan?                                                                                                                     [4 markah]

Pada pendapat saya, persediaan yang diperlukan untuk menjadi remaja yang berwawasan ialah

 ...........................................................................................................................................................................

Persediaan lain ialah.........................................................................................................................................

...................................................................................... serta ............................................................................

............................................................................................................................................................................

(iii) Jelaskan nilai yang terdapat dalam sajak di atas.                                                                         [3 markah]
       

Nilai yang terdapat dalam sajak di atas ialah .................................................................... iaitu....................

........................................................................ ...................................................................................................

Seterusnya nilai .................................................................................................... iaitu ...................................

............................................................................................................................................................................

Nilai lain ialah ............................................................................................................... iaitu ...........................

............................................................................................................................................................................


Soalan 3 : Pengetahuan Dan Kemahiran Bahasa

(a)     Tulis satu ayat bagi setiap kata di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i)                   haru-biru
(ii)                 susup-sasap
(iii)                turun-temurun
(iv)                porak-peranda
(v)                 mundar-mandir
(vi)                gilang-gemilang

(i)       ..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(ii) ................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(iii) ...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(iv) ...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(v) ................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(vi) ...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................


(b)     Tukar ayat bersusunan songsang di bawah kepada ayat bersusunan biasa tanpa mengubah maksud asalnya.

(i) Diwajibkan mengikuti Program Latihan Khidmat Negara remaja yang berusia 18 tahun.

(ii) Akan diikuti kursus peningkatan prestasi kerja oleh pegawai-pegawai di jabatan itu.

(iii) Masih teguh bangunan bersejarah itu walaupun berusia ratusan tahun.
                                                                                                                                                       [6 markah]

(i) .................................................................................................................................................................

(ii) ................................................................................................................................................................

(iii) ...............................................................................................................................................................

(c)     Dalam petikan di bawah terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Syarikat pemaju perumahan akan membayar gantirugi kepada pembeli yang rumahnya gagal menyiapkan mengikut jadual.

(ii) Ketrampilan berbahasa dalam kalangan penutur jati bahasa Melayu mestilah diperkukuhkan dari semasa ke semasa.

(iii) Aturcara kejohanan olehraga tahunan yang lengkap dimuat dalam buku program.
       [6 markah]

(i)...............................................................                     ..........................................................

(ii).............................................................                      ............................................................

(iii)............................................................                      ............................................................

(d)     Dalam petikan di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan bahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Golongan pemulihara alam menentang pengeluaran pakaian yang diperbuat dari bulu binatang.

(ii) Ketika berkhemah bersama anggota kadet di kawasan hutan itu, hanya telefon tangan yang menjadi penghubung antara dia dengan keluarganya.

(iii) Yang Berusaha wakil rakyat itu sudi merakamkan kata aluan dalam buku cenderamata sempena program Kembara Bahasa.                                                                                                  [6 markah](i)   .................................................................                        .................................................................

(ii)  .................................................................                        .................................................................

(iii) .................................................................                .................................................................

(e) Tulis satu ayat bagi setiap peribahasa di bawah supaya jelas menunjukkan maksud dan penggunaannya.

(i)   seperti ikan pulang ke lubuk

(ii)  muafakat membawa berkat

(iii) sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain
       [6 markah]

(i)   ......................................................................................................................................................................

     .......................................................................................................................................................................

(ii)  ......................................................................................................................................................................

     .......................................................................................................................................................................

(iii) ......................................................................................................................................................................

     .......................................................................................................................................................................

Soalan 4 : Novel


(a) Pengarang banyak memberikan teladan kepada pembaca melalui peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dalam novelnya.

Jelaskan dua peristiwa yang dapat anda teladani berdasarkan novel yang anda pelajari.
                                                                                                                                                                      [7 markah]

Novel yang saya kaji ialah .................................................. karya ..................................................................

Novel tersebut memaparkan banyak peristiwa yang dapat saya teladani. Antara peristiwa

tersebut ialah ....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................... Peristiwa ini menjadi teladan kepada saya

kerana ..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Peristiwa lain ialah ...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

................................................................ teladan yang dapat saya ambil daripada peristiwa ini

ialah ……………………………………………………………………………………………………………................……………………

............................................................................................................................................................................


(b) watak sampingan turut memainkan peranan penting dalam sesebuah novel.

Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikan perwatakan satu daripada watak sampingan tersebut.
                                                                                                                                                                       [8 markah]

Novel yang saya kaji ialah ...................................................... karya .............................................................

Watak sampingan yang saya pilih ialah .........................................................................................................

Antara perwatakan watak sampingan ini ialah ..............................................................................................

Contohnya ialah ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Perwatakan lain ialah .......................................................................................................................................

Buktinya ialah ...................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Selain itu, perwatakan .....................................................................................................................................

Contohnya ialah ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................


No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...